Ordbok

Velkommen til vår ordbok med finansielle begreper. Å navigere i finansverdenen kan være utfordrende, spesielt hvis du er ny til investering – mellom komplekse økonomiske konsepter, bransje-spesifikt språk og et hav av akronymer, kan det være vanskelig å holde tritt uten en pålitelig kilde til informasjon. Det er her vår ordbok kommer inn.

Denne ordboken er designet for å være en enkel, tilgjengelig og omfattende kilde til finansiell terminologi. Den er spesielt tilrettelagt for nye investorer som ønsker å dykke dypere inn i verdenen av finans og forbedre sin forståelse av de mer komplekse aspektene ved investering og økonomistyring.

På disse sidene vil du finne klare og konsise forklaringer på viktige finansielle begreper, fra grunnleggende konsepter som aksjer, obligasjoner og renter, til mer avanserte temaer som derivater, portefølje diversifisering og risikostyring. Hvert oppslag inneholder en forklaring på begrepet, sammen med relevante eksempler for å illustrere hvordan det brukes i praksis.

Bruk denne ordboken som en referanse når du møter ukjente begreper. Enten du leser en finansiell rapport, navigerer i en investeringsplattform, eller bare vil forstå nyhetene bedre, er vår ordbok her for å hjelpe deg med å demystifisere den finansielle jargongen.

Å forstå finansiell terminologi er nøkkelen til å ta velinformerte investeringsbeslutninger. Vi håper at denne ordboken vil være et verdifullt verktøy på din økonomiske reise. Ta det første skrittet mot å bli en mer kunnskapsrik investor i dag ved å begynne å utforske vår ordbok med finansielle begreper.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


A

Aksje

Aksjekurs

Aksjefond

Aksjeindeks

Aksjekapital

Aksjemarked

Aksjeopsjoner

Aksjesparekonto (ASK)

Amortisering

Anbud

Annuitetslån

Avdrag

Avkastning

Akkumulert verdi

Aktiv forvaltning

Aktivaklasse

Alternative investeringer

Anbefalt sparebeløp

Ansvarsforsikring

Antall utstedte aksjer

Arbeidsledighetstrygd

Arv

Avkastningsrate

Avtalegiro


B

Balanse

Bankgaranti

BankID

Bankinnskudd

Bankkort

Bankrente

Belåning

Betalingsanmerkning

Betalingsoppdrag

Betalingsterminal

Bindingsperiode

Boliglån

Boligprisindeks

Boligsparing for ungdom (BSU)

Børs

Bruttoinntekt

Budsjett

Balansert fond

Bankbytte

Bankens lånekapasitet

Bankgaranti

BankID på mobil

Barneforsikring

Barnetrygd

Basispoeng

Beregningsgrunnlag

Betalingsforsikring

Boligbyggelag

Boligforsikring

Boliglånsforskrift

Boligverdi

Bonusaksje

Børshandlede fond (ETF)

Bransjefond

Bruttoformue

bufferkonto

Bytteforhold


C


D

Differensialrente

Diversifisering

Dividende

Dagpenger

Debitor

Dekningsgrad

Delkasko

Demografi

Depresiasjon

Derivater

Direkte avkastning

Disponibel inntekt

DnB NOR


E

Egenkapital

Eiendomsskatt

Eksport

e-Faktura

Effektivisering

Egenandel

Eksponering

Endringsprosent

Etisk fond


F

Faktura

Fastrente

Fondsandel

Forbrukerlån

Fordelingsnøkkel

Formue

Formueskatt

Frikort

Fripolise

Faktorinvestering

Familieøkonomi

Fastprisavtale

Feriepenger

Finansagenter

Finansiell leie

Finansieringsbevis

Finansieringsplan

Finanstilsynet

Fondsforvalter

Forsikringsavtale

Forsikringspremie

Forsikringspremie

Forsinkelsesrente

Forvaltningskapital

Forvaltningskostnader

Forvaltningsselskap

Forventet avkastning

Fornybar energi

Fradragsberettiget

Frie midler

Fripenger

Fritaksmetoden

Fritidsbolig

Front-end load

Fysisk gull


G

Gjeld

Gjeldsgrad

Gjeldsordning

Gjeldssanering

Gebyrfri konto

Gevinstskatt

Gjeldsbrev

Gjeldsgradsberegning

Gjeldssikring

Gjenkjøpsavtale

Gjenstående løpetid

Grunnbeløpet (G)

Grunnforsikring


H

Høyrentekonto

Høyrisikoinvestering

Hovedstol

Husleie

Hypotek

Handelsbalanse

Høyinntektsland


I

Import

Indeks

Indeksjustering

Indirekte skatt

Inflasjon

Inntekt

Inntektsskatt

Inntektsåret

Internasjonale verdipapirer

Investering

Inflasjonsbeskyttelse

Inflasjonsforventning

Inntektsgrense

Inntektskilder

Inntektssikring

Inntektsstabilitet

Inntektstap

Inntektsuavhengig støtte

Innskuddsrente

Insolvens

Investeringshorisont

Investeringskonto

Investeringsprofil

Investeringsrådgivning


J


K

Kausjonist

Kjøpsopsjon

Konto

Kontonummer

Kontotype

Korttidslån

Kostnadsindeks

Kreditt

Kredittgrense

Kredittkort

Kredittscore

Kredittsjekk

Kredittvurdering

Kursgevinst

Kapitaldekningsregler

Kapitaliseringsrente

Kapitalplassering

Kausjon

Kjøpekraft

Kommunal eiendomsskatt

Kompensasjon

kontantstrøm

Kortfristet gjeld

Kostnadseffektivitet

KPI-indeks

Kredittilsyn

Kredittmargin

Kredittopplysningsbyrå

Kredittverdighet

Kursjustering

Kursmål


L

Langsiktig gjeld

Likviditet

Lønnskonto

Lønnsslipp

Lønnsøkning

Langsiktig investering

Leasing

Likningsverdi

Likviditetsreserve

Likviditetsrisiko

Lommepenger

Lånebevis

Lånebeskyttelse

Låneforhold

Lånemargin

Låneopptak

Lånesøknad

Lånetak

Lånevilkår


M

Markedsrente

Markedsverdi

Merverdiavgift (MVA)

Minimumsinnskudd

Mislighold

Månedssparer

Margin

Marginhandel

Markedsandeler

Markedsføring

Markedsmakt

Markedssituasjon

Markedsstruktur

Markedsimering

Markedsutvikling

Markedsverdijustering

Melding om endring

Mikrofinans

Misligholdelse

Monetær politikk

Morarente

Månedlig sparing


N

Nettoinntekt

Norges Bank

Nominell rente


O

Obligasjon

Obligasjonsfond

Omsetning

Oppgjør

Opsjon

Obligasjonseier

Offentlig gjeld

Oljefondet

Omløpsmidler

Oppsigelsesfrist


P

Pant

Pengeoverføring

Pensjon

Pensjonsfond

Pensjonskonto

Pensjonssparing

Personnummer

Portefølje

Postering

Pålydende verdi


Q


R

Rente

Renteberegning

Rentefond

Rentefradrag

Renteswap

Risiko

Risikospredning


S

Saldo

Salgsopsjon

Samlelån

Selvangivelse

Serielån

Sikkerhet

Skatt

Skattefradrag

Skatteklasse

Skatteskjerpelse

Skatteyter

Spareavtale

Sparekonto

Spareplan

Sparing

Stipend

Stop-loss ordre

Særavgift

Særskilt fradrag


T

Tidsinnskudd

Totalavkastning

Transaksjon


U

Uførepensjon

Utlån

Utbytte


V

Valuta

Valutakurs

Valutaveksling

Verdifall

Verdiøkning

VPS-konto


W


X


Y

Ytelsespensjon


Z


Æ


Ø

Økonomisk vekst


Å

Årsoppgjør

Årsregnskap